Artikelserie om kvalitetsarbejdet - 2015/2016

I efteråret 2015 udarbejdede vi en kortfattet artikelserie med fokus på det kvalitetsarbejde, der foregår hos vores andelshavere og på mejeriet. Det vil vi nemlig gerne dele med vores omgivelser. 

12/01/2016: Vi skaber jobs - også udenfor mejeri og landbrug - læs mere her

04/01/2016: Antibiotika - ikke i dansk mælk - læs mere

21/12/2015: Termokim, kim og sporer - når hygiejne og rengøring er i top - læs mere

11/12/2015: Celletal - beviset på god yversundhed og kosundhed - læs mere

11/12/2015:  Kvalitetsarbejdet på Them Andelsmejeri - læs mere

VI SKABER JOBS -OGSÅ UDENFOR MEJERI OG LANDBRUG

VI SKABER JOBS -OGSÅ UDENFOR MEJERI OG LANDBRUG

Landmændene og Them Andelsmejeri skaber samlet mere end 300 jobs i Them og omegn.

Them Andelsmejeri kan betegnes som et mellemstort mejeri efter nutidens målestok. Vores omsætning er på ca. 250 mio. kroner, og vi forarbejder knap 58 mio. kg mælk på årsbasis. Mejeriet er et moderne, fuldautomatisk osteanlæg, som blev indviet i 2004. Selve mejeriet beskæftiger 63 fuldtidsansatte.
Med udgangspunkt i gennemsnitstal fra modelberegninger fra Landbrug & Fødevarer har vores 27 mælkeleverandører i gennemsnit 3-4 medarbejdere ansat. Landmændene leverer endvidere råstof til kvægslagterierne, hvor malkekøerne ender deres dage efter mange års tro tjeneste. Endvidere bruges en række maskinstationer, så landmændene skaber direkte jobs til cirka 175 medarbejdere i området.
Them Andelsmejeri genererer sammen med andelshaverne jobs til yderligere 100 personer i lokalområdet. Dette omfatter de forskellige følgeerhverv såsom maskinhandlere, håndværkere, energiproducenter, transport, finans og anden service. Ifølge modelberegningerne er den samlede direkte og indirekte beskæftigelse således på mellem 300 og 350 fuldtidsstillinger. Det gør samlet Them Andelsmejeri til en af de større arbejdspladser i Silkeborg Kommune.

Them Andelsmejeri bidrager dermed pænt til den samlede omsætning i den danske fødevareindustri, som er og bliver en af grundpillerne i dansk økonomi. På landsplan er over 110.000 personer beskæftigede direkte i fødevareerhverv – og yderligere 50.000 i afledte erhverv. 25 pct. af den danske vareeksport – svarende til godt 150 mia. kroner – er fødevarerelateret, hvilket er et væsentligt bidrag til landets handelsoverskud. Endvidere er 20.000 unge i gang med en uddannelse, som relaterer sig til fødevareindustrien (Kilde: Landbrug & Fødevarer).
Dette univers er vi faktisk stolte over at være en del af.

ANTIBIOTIKA – IKKE I DANSK MÆLK

ANTIBIOTIKA – IKKE I DANSK MÆLK

Strikse sikkerhedsprocedurer både hos landmand og på mejeriet sikrer mælk uden antibiotika

Man kan ikke undgå, at en ko bliver syg i ny og næ. Der kan opstå infektioner i rifter i huden, på koens yver eller i forbindelse med kælvning, altså når køerne får kalve. God hygiejne i staldene begrænser risikoen for infektioner, men når en ko rammes af infektion, skal den behandles med antibiotika, da infektionen i nogle tilfælde kan sprede sig. Når en ko er under behandling med antibiotika, skal mælken destrueres. Den må ikke anvendes til fødevarer, da der kan forekomme rester af antibiotika i mælken.
Danske mejerier har nul-tolerance i forhold til antibiotika i mælk. På Them Andelsmejeri tester vi alt vores mælk ved hver afhentning ude på gårdene. Er der sket en fejl på gården, så mælken indeholder spor efter antibiotika, bliver den afvist på gården og bliver ikke taget med ind på mejeriet. Vores udstyr på tankvognen og procedurer omkring kontrollen er særdeles effektive. Jo tidligere i værdikæden vi kan stoppe en fejl, jo mindre omkostninger er der både for mejeriet og for landmanden.

TERMOKIM, KIM OG SPORER – NÅR HYGIEJNE OG RENGØRING ER I TOP

TERMOKIM, KIM OG SPORER – NÅR HYGIEJNE OG RENGØRING ER I TOP

Landmændene afregnes efter mælkekvalitet – derfor har Them en fantastisk råvare.

Mælk indeholder forskellige naturlige bakterier i lighed med alle andre fødevarer. Indholdet skal dog minimeres, fordi bakterierne har indflydelse på kvaliteten af osten og hele modningsprocessen.
Kim, termokim og sporer er udtryk for renlighed i hele malkeprocessen. Det gælder lige fra selve malkningen til mælken rammer mejeriets ostetanke. Der er intet sundhedsfarligt i kim eller termokim, men det kan give en betydelig forringelse af kvaliteten i lagrede oste, som kan opleve pustninger, hvor osten svulmer op pga. udvikling af gas i osten, ligesom ostene kan sprække og derefter skal kasseres. For mejeriet kan det endvidere betyde, at der skal gøres rent hyppigere end normalt. Det betyder et øget forbrug af vand og el. Et unødigt spild, som vi kan undgå ved at sikre kvaliteten af vores mælk.
De almindelige kim udryddes stort set ved varmebehandling (pasteurisering) af mælken, og vores mælk ligger typisk 40-50 pct. under landsgennemsnittet (Kilde: SEGES). Termokim overlever til gengæld pasteuriseringen, og derfor har vi særlig fokus på disse.
Mælk med et højt sporeindhold er tilsvarende problematisk i forhold til osteproduktion, pustninger og kassering af oste. Sporerne stammer fra staldmiljøet og den ensilage, køerne fodres med. Jo bedre foder og hygiejne i stalden, jo lavere sporeindhold. Leverandørerne til Them får derfor én procent kvalitetstillæg for mælk, hvor sporeindholdet er lavere end 400 pr. liter.
Selvom vores mælk allerede hører til i superligaen, arbejder vi fortsat på at blive endnu bedre. Udover motivering via afregningsmodellen, har vi i 2015 oprettet staldskoler, hvor 4-6 landmænd i samarbejde med en dyrlæge løbende arbejder på at blive endnu bedre og optimere mælkeproduktionen.

CELLETAL – BEVISET PÅ GOD YVERSUNDHED OG OG SUNDE KØER

CELLETAL – BEVISET PÅ GOD YVERSUNDHED OG OG SUNDE KØER

Staldskoler og lineær afregningsmodel skal få celletallet yderligere ned

Andelshaverne i Them Andelsmejeri arbejder målrettet på at skabe de bedste levevilkår for deres køer. Det ses blandt andet i arbejdet med celletallet. Celletal er et udtryk for mælkens indhold af hvide blodlegemer. Når en ko er syg eller stresset, ikke får det rigtige foder eller på anden måde mistrives, stiger antallet af hvide blodlegemer i koen. En sund ko, der trives, har således et lavt celletal og giver en høj ydelse. Sunde køer betyder selvsagt et lavere sygdomstryk i besætningen, færre besøg af dyrlæge, mindre behov for antibiotika og i sidste ende en bedre bundlinje for landmanden.  
Mejeriet får samtidigt den optimale råvare at forarbejde. Et lavt celletal gør det nemlig lettere for ostemesteren at styre ostens modningsproces.

Afregningsmodel belønner kvalitet

Derfor har Them Andelsmejeri besluttet, at landmænd med celletal på 100.000 belønnes med et tillæg på fire procent. 
Sidste år indførte vi en afregningsmodel, der belønner landmanden for hver eneste lille forbedring af celletallet (lineær afregning). Tidligere opererede vi med faste klasser, så en forbedring fra fx 195.000 til 190.000 ikke ændrede tillægget. Den nye lineære afregning er således motiverende for landmanden uanset mælkens aktuelle niveau.
Vi vil dog gerne endnu længere ned, så i 2015 har vi oprettet staldskoler, hvor 4-6 landmænd sammen med en dyrlæge hjælper hinanden med gode råd, så mælkeproduktionen optimeres. 

 

KVALITETSARBEJDET PÅ THEM ANDELSMEJERI

KVALITETSARBEJDET PÅ THEM ANDELSMEJERI

Oste fra Them Andelsmejeri er baseret på mælk af højeste kvalitet, når det gælder kim, sporer og celletal. Følg en miniserie om kvalitetsarbejdet.

Dansk mælk hører til blandt den bedste i hele verdenen. Det skyldes sunde dyr, dygtige landmænd og høj bevidsthed om hygiejne i stald, malkning og opbevaring af mælken.
Det gælder også mælken fra andelshaverne i Them Andelsmejeri. Vi stiller store krav til kvaliteten af vores produkter. Mælkens kvalitet er afgørende for en osts modning, smag og konsistens.
Arbejdet starter på gårdene med produktion og opbevaring af foder, fortsætter ind i stalden med fokus på dyrevelfærd og sundhed, og slutter med malkning og opbevaring af mælken, hvor hygiejne og rengøring er vigtig. Herefter tager mejeriets tankvogn over og transporterer mælken ind på mejeriet.
Vi ved, at vores landmænd gør et stort arbejde for at levere mælk af højeste kvalitet. Og vi afregner vores landmænd efter kvaliteten målt på celler, sporer, kim og termokim, som er udtryk for køernes sundhed samt hygiejnen i stalden og under malkning og opbevaring af mælken.

Følg vores arbejde

Vi deler gerne vores erfaringer med vores omgivelser. Derfor har vi lavet en miniserie her på hjemmesiden, hvor vi introducerer læserne til det seriøse forarbejde, som ligger bag noget af Danmarks bedste mælk og de gode oste, som fremstilles af mælken.
I de kommende uger kan du læse om vores arbejde i fire korte artikler om celletal, kim og sporer, penicillin samt en opsamling af mejeriets betydning både samfundsøkonomisk og lokalt i Them.
Vi starter med indsatsen omkring celletallet i første artikel.